buy hot sale richard mille fake.

rolex replica for sale is good and chic. the very first watch manufacturer is who makes the best richard mille replica. cheap hublot replica represents distinctive concept of minimalism.
ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Rejestracja kandydatów i składanie wniosków

Wnioski wygenerowane ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą  podpisane przez  kandydata i co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego należy złożyć do dnia 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00. Kandydaci do oddziału sportowego wnioski  powinni dostarczyć do dnia do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 niezależnie od miejsca umieszczenia tego oddziału na swojej liście preferencji.

Wniosek w wersji papierowej  wraz z dokumentami  zapakowany w kopertę, należy złożyć  do szkoły  „pierwszego wyboru”. Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej  do tego celu urnie przestrzegając zasad sanitarnych. W szkole obowiązuje obligatoryjne korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  Kontakt z pracownikami jest ograniczony, obowiązuje zachowanie odpowiedniego – dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Dokumenty, które dostarczają kandydaci do oddziału sportowego:

  • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale,;
  • zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

Do wniosku można dołączyć  dokumenty  potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów – zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.):

  • kopię* zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1
  • kopię* opinii  wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
  • oświadczenie o wielodzietnościrodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
  • Kopię* orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511, z późń. zm.)
  • kopię*  prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem –
  • kopię*  dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730)

* Kopia  dokumentów musi być  poświadczona  za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”. Kopia  może być poświadczona notarialnie  lub może być to  urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu. Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.