ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Rejestracja kandydatów i składanie wniosków

Wnioski wygenerowane ze Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą  podpisane przez  kandydata i co najmniej jednego rodzica/ opiekuna prawnego należy złożyć do dnia 21 czerwca 2021 r. do godziny 15:00. Kandydaci do oddziału sportowego wnioski  powinni dostarczyć do dnia do 31 maja 2021 r. do godz.15.00 niezależnie od miejsca umieszczenia tego oddziału na swojej liście preferencji.

Wniosek w wersji papierowej  wraz z dokumentami  zapakowany w kopertę, należy złożyć  do szkoły  „pierwszego wyboru”. Zaklejoną kopertę należy pozostawić w przygotowanej  do tego celu urnie przestrzegając zasad sanitarnych. W szkole obowiązuje obligatoryjne korzystanie z płynu do dezynfekcji rąk.  Kontakt z pracownikami jest ograniczony, obowiązuje zachowanie odpowiedniego – dwumetrowego dystansu między obecnymi w budynku. Ewentualne konsultacje udzielane są wyłącznie telefonicznie i mailowo.

Dokumenty, które dostarczają kandydaci do oddziału sportowego:

  • orzeczenie lekarskie wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w oddziale,;
  • zgoda rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;

Do wniosku można dołączyć  dokumenty  potwierdzające spełnianie przez kandydata dodatkowych kryteriów – zgodnie z art. 150 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo Oświatowe (Dz.U.2020.910 ze zm.):

  • kopię* zaświadczenia o uzyskaniu tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej lub tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty, lub tytułu laureata konkursu dla uczniów szkół i placówek artystycznych przeprowadzonego zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 6 ustawy o systemie oświaty, którego organizatorem jest minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub specjalistyczna jednostka nadzoru, o której mowa w art. 53 ust. 1
  • kopię* opinii  wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną, w tym publiczną poradnię specjalistyczną, w sprawie pierwszeństwa w przyjęciu ucznia z problemami zdrowotnymi do szkoły ponadpodstawowej
  • oświadczenie o wielodzietnościrodziny kandydata do szkoły ponadpodstawowej wypełnione przez rodzica/opiekuna prawnego kandydata.
  • Kopię* orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 roku poz. 511, z późń. zm.)
  • kopię*  prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem –
  • kopię*  dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 roku poz. 998, 1076, 1544 i 2245 oraz z 2019 roku poz. 730)

* Kopia  dokumentów musi być  poświadczona  za zgodność z oryginałem przez rodzica / opiekuna prawnego kandydata Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”. Kopia  może być poświadczona notarialnie  lub może być to  urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu. Na każdej zadrukowanej stronie musi znajdować się: data, czytelny podpis rodzica i dopisek „za zgodność z oryginałem”.