ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

„SHAKESPEARE’EM BYĆ …..”

Gorąco zapraszamy uczniów klas 7 i 8 szkół podstawowych do udziału w konkursie z języka angielskiego.
 
Zadaniem młodych twórców jest napisanie opowiadania 
„Once upon a time I woke up in an entirely different reality. It was the beginning of the end….”
 
 
 

REGULAMIN KONKURSU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

„Shakespeare’em być…” III – edycja 2023

NA OPOWIADANIE  ZATYTUŁOWANE

 „Once upon a time I woke up in an entirely different reality. It was the beginning of the end….”

   Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu jest XIII Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Noblistów w Radomiu.
 2. Termin nadsyłania prac upływa 10 marca 2023 r.
 3. Prace należy przesłać drogą elektroniczną pod adres : angielski13liceum@gmail.com
 4. Celem konkursu jest promocja twórczości uczniów starszych klas szkół podstawowych opatrzona nazwiskiem najpopularniejszego angielskiego poety, aktora, dramatopisarza tworzącego na przełomie XVI i VII – wieku, w Elżbietańskiej Anglii, W.Shakespaer.  

 

Uczestnictwo w konkursie

 1. Konkurs jest adresowany do uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych.
 2. Nadsyłane prace muszą być: napisane w języku angielskim, samodzielne, wcześniej niepublikowane i nienagradzane.
 3. Wymagana forma literacka – opowiadanie, koniecznie opatrzone tytułem.
 4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie w formie załącznika tekstu o objętości 350 – 400 słów maszynopisu (czcionka 14 np. Times New Roman, interlinia 2).
 5. Prace muszą być podpisane imieniem i nazwiskiem autora oraz zawierać nazwę szkoły i dane opiekunów merytorycznych.
 6. Prace napisane odręcznie nie będą przyjmowane.
 7. Organizatorzy konkursu nie zwracają nadesłanych prac.
 8. Prace o mniejszej lub większej ilości słów niż podane nie będą brały udziału w konkursie dlatego prosimy o dokładne liczenie słów!

 

Wyłonienie laureatów

 1. Oceną prac zajmie się niezależne jury.
 2. Jury dokona wyboru laureatów i finalistów.
 3. Zdobywcy miejsc 1-3 otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy, natomiast wszyscy uczestnicy  i ich opiekunowie pamiątkowe dyplomy.
 4. Wręczenie nagród i wyróżnień odbędzie się w sposób ustalony przez organizatora.
 5. Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie szkoły 31 marca 2023r.

 

Postanowienia końcowe

 1. Organizatorzy konkursu zastrzegają sobie prawo do wykorzystania nadesłanych prac w celach
 2. Prace nagrodzone i wyróżnione stają się własnością organizatora.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 4. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie szkoły.