ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu

XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część z opublikowanych zdjęć/grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kancelaria XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu.
 • E-mail: kancelaria@13liceum.eu
 • Telefon: 48 363-18-95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu
 • Adres: ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
 • E-mail: kancelaria@13liceum.eu
 • Telefon: 48 363-18-95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Budynek posiada dwie kondygnacje i siedem wejść w tym wejście główne i techniczne. Wszystkie wejścia pełnią funkcje ewakuacyjne.
 • Nie posiada windy.
 • W sytuacji zagrożenia, pracownik zapewni pomoc w ewakuacji osobom niepełnosprawnym.
 • Wejście wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się po stronie wschodniej budynku.
 • Po stronie wschodniej znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Sekretariat, gabinet dyrektora, pokój pedagoga znajdują się na piętrze.
 • Budynek nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również napisów powiększonych dla osób słabowidzących.
 • XIII LO nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.