ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Historia szkoły

RYS HISTORYCZNY

Nasze liceum powstało we wrześniu 2017 roku na bazie Publicznego Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w wyniku przekształcenia na skutek reformy oświaty (przekształcenie odnosi się do UCHWAŁY NR 458/2017 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów, prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia, do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe).

Geneza naszej placówki sięga roku 1913 – czasów panowania cara Mikołaja II. Założona zostaje wówczas  jednoklasowa Szkoła Powszechna, która mimo trudnych warunków pracy funkcjonuje  nieprzerwanie:  w okresie międzywojennym, w czasach okupacji niemieckiej, a następnie przez cały okres Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej.

Najdłużej szkoła miała swoją siedzibę przy ulicy Słowackiego 6, mieszcząc się w pałacyku po regionalnych władzach Polskich Kolei Państwowych. W połowie lat osiemdziesiątych XX wieku następuje połączenie funkcjonującej przy ulicy Niedziałkowskiego 26 Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Długosza ze Szkołą Podstawową nr 16. W roku szkolnym 1985/1986 uczniowie połączonych szkół rozpoczynają zajęcia w budynku przedwojennej bursy leśników przy ulicy 25 Czerwca 68 a (dawn. 1-Maja) w Szkole Podstawowej nr 16 im. Stanisława Staszica.

W związku z reformą oświaty – od września 1999 roku – placówka działa jako Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodzą: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 16 oraz nowo utworzone Gimnazjum nr 13 z dziesięcioma klasami pierwszymi, mieszcząc się w budynku dawniejszego Wydziału Ekonomicznego Politechniki Radomskiej przy ulicy 25 Czerwca 79.

Rok szkolny 2001/2002 przynosi kolejną zmianę. Przestaje istnieć ZSO nr 13, a jego miejsce zajmuje nowo utworzone Publiczne Gimnazjum nr 13. W kolejnym roku otrzymuje pełną nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 13 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu.

Od września 2017 roku placówka działa jako XIII Liceum Ogólnokształcące Dwujęzyczne, od następnego roku szkolnego: XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu.