ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Zasady rekrutacji kandydatów do klasy I

Zasady rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej

na rok szkolny 2021/2022 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)
 3. Terminy postępowania rekrutacyjnego, a także terminy składania dokumentów do klas pierwszych i szkół ponadpodstawowych  i klas wstępnych szkół ponadpodstawowych, o których mowa w art. 25 ust. 3 ustawy prawo oświatowe, z wyjątkiem szkół policealnych, branżowych szkół II stopnia oraz szkół dla dorosłych na rok szkolny 2021/2022 ogłoszone  przez Ministra Edukacji Narodowej w dniu 28 stycznia 2021 na podstawie § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)
 4. Statut szkoły.

§1

Postanowienia ogólne

 1. Nabór do XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Polskich Noblistów w Radomiu prowadzony jest elektronicznie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.
 3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

§2

Postępowanie rekrutacyjne 

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

2.1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

2.2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki  oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • do oddziału humanistycznego – historia i  wiedza o społeczeństwie;
 • do oddziału matematyczno – informatycznego: informatyka i geografia;
 • do oddziału biologiczno – chemicznego: biologia i chemia;
 • do oddziału sportowego o profilu „Siatkówka” – historia, język angielski.

2.3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

2.4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej;

2.5. wyniki pozytywnie zaliczonej próby sprawności fizycznej kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego.

Szczegółowe kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i sposób przeliczania na punkty osiągnięć zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów.

 1. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą opublikowane w dniu 22 lipca 2021 r. na stronie internetowej szkoły. Kandydat uzyska również informację na swoim koncie  w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą.
 2. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postepowaniu rekrutacyjnym będą opublikowane w dniu 2 sierpnia 2021 r na stronie internetowej szkoły, a w postepowaniu uzupełniającym w dniu 23 sierpnia. Kandydat uzyska również informację na swoim koncie  w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą.

 

§3

Warunki i kryteria przyjęć do oddziału sportowego

 1. Do oddziału sportowego przyjmuje się kandydatów, którzy:
  • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony  orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
  • uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
 2. Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do oddziału sportowego, zgłoszeni w elektronicznym systemie rekrutacji w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, przystępują do próby sprawności fizycznej.
 3. Próby sprawności fizycznej będą przeprowadzone na terenie szkoły.
  • W postępowaniu rekrutacyjnym:

I termin: 8 czerwca 2021 r. godzina 16:00

II termin: 28 czerwca 2021 r. godzina 10:00

 • W postępowaniu uzupełniającym – 6 sierpnia 2021 r. godzina 10:00
 1. Wyniki prób sprawności fizycznej zostaną podane na indywidualne konta kandydatów utworzone dla celów rekrutacji w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą:
 • w pierwszym terminie do 17 czerwca 2021 r.
 • w drugim terminie do 9 lipca 2021 r.
 • w rekrutacji uzupełniającej do 13 sierpnia 2021 r.
 1. W przypadku większej liczby kandydatów do oddziału sportowego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymieniane w 2 pkt. 2.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 i 3 Prawa Oświatowego.
 4. Kandydat przystępujący do próby sprawności fizycznej musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

 

Informacje końcowe

 1. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje tryb odwoławczy.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku.

                                                                                                         Sporządziła

Grażyna Mazur