ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Zasady rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej

Zasady rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej

na rok szkolny 2024/2025

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada 2022 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów+ (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)
 3. Zarządzenie Nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2024/2025.
 4. Statut szkoły.

 

§1

Postanowienia ogólne

 

 1. Nabór do XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Polskich Noblistów w Radomiu prowadzony jest elektronicznie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.
 3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

§2

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W okresie od 15 do 29 maja 2024 r. do godziny 15:00  kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły podpisane przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna.
 3. Wnioski o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty w dniach od 3 do 10 lipca 2024 r. do godziny 15:00.   W tym czasie można też złożyć nowy wniosek jeżeli kandydat zmienia szkołę pierwszego wyboru.
 4. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą opublikowane w dniu 19 lipca 2024 r. do godziny 12:00 w siedzibie szkoły. Kandydat uzyska również informację na swoim koncie w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą.
 5. W dniach 19 – 24 lipca 2024 r. do godziny 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły składając oryginały: świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 6. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym będą opublikowane w dniu 25 lipca 2024 r. do godziny 14:00 w siedzibie szkoły.
 7. Postępowanie uzupełniające  będzie przeprowadzone w dniach 29 lipca do 12 sierpnia 2024 r.

               7.1.   Złożenie wniosku od 29 lipca do 31 sierpnia 2024 r. do godziny 12:00,

               7.2.   Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i                

                        niezakwalifikowanych do 8 sierpnia 2024 r.

 • Potwierdzenie woli przyjęcia – złożenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego – od 8 do 12 sierpnia 2024 r. do godziny 12:00.
 • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów

Nieprzyjętych – 12 sierpnia 2024 r do godziny 14:00.

 §3

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

1.2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych do oddziałów klasy pierwszej:

A. Humanistyczno – psychologicznego:  historia i biologia;

B.1. Biznesowo – językowego: język angielski i informatyka;

B.2. Biologiczno – chemicznego z rozszerzonym angielskim: biologia i chemia;

C. Sportowego, siatkówka dziewcząt: język angielski i biologia;

1.3. świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;

1.4. szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:

 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

Szczegółowe kryteria  brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym i sposób przeliczania na punkty osiągnięć  zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 18 listopada  2022 r. r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół,  placówek i centrów.  (Dz. U. z 2022 r. poz. 2431)

 

§4

Warunki i kryteria przyjęć do oddziału sportowego

 1. Do oddziału sportowego, specjalność piłka siatkowa dziewcząt, przyjmuje się kandydatki, które:
  • posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki w oddziale, potwierdzony  orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;
  • posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału sportowego;
  • uzyskały pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej na warunkach ustalonych przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
 1. Kandydatki ubiegające się o przyjęcie do oddziału sportowego, zgłoszone w elektronicznym systemie   rekrutacji w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą, przystępują do próby sprawności  
 2. Próby sprawności fizycznej będą przeprowadzone  na terenie  szkoły.
  • W postepowaniu rekrutacyjnym:

I termin: 6  czerwca 2024 r. godzina 16:00

II termin: 20 czerwca 2024 r. godzina 16:00 (dla kandydatek, które z przyczyn niezależnych nie mogły przystąpić do próby sprawności w pierwszym terminie)

 • W postępowaniu uzupełniającym – 1 sierpnia 2024 r. godzina 10:00
 1. Wyniki sprawdzianu zostaną podane na indywidualne konta kandydatek utworzone dla celów rekrutacji w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą:
 • w pierwszym terminie do 14 czerwca 2024 r.
 • w drugim terminie do 2 lipca 2024 r.
 • w rekrutacji uzupełniającej do 5 sierpnia 2024 r.
 1. W przypadku większej liczby kandydatek do oddziału sportowego na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.
 2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria wymieniane w 3 pkt. 1.
 3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa  w art. 131 ust. 2 i 3 Prawa Oświatowego.  
 4. Kandydatka przystępująca do próby sprawności fizycznej musi posiadać legitymację szkolną lub inny dokument ze zdjęciem umożliwiający identyfikację.

 

§5

Informacje końcowe

 1. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje tryb odwoławczy.
  • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
  • Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku.

Sporządziła

 Grażyna Mazur