ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Zasady rekrutacji kandydatów do klasy pierwszej

 

na rok szkolny 2022/2023

 

Podstawa prawna

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 ze zm.)
 2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów. (Dz. U. z 2019r. poz. 1737)
 3. Rozporządzenie MEN z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r. poz. 493 ze zm.)
 4. Zarządzenie NR 3 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 28 stycznia 2022 r. w sprawie ustalenia terminów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół ponadpodstawowych, branżowych szkół II stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych na rok szkolny 2022/2023
 5. Statut szkoły.

1

Postanowienia ogólne

 1. Nabór do XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi Polskich Noblistów w Radomiu prowadzony jest elektronicznie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.
 2. Postępowanie rekrutacyjne prowadzone jest na wniosek rodziców (opiekunów prawnych) kandydata.
 3. Do klasy pierwszej przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

2

Postępowanie rekrutacyjne

 1. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza szkolna komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
 2. W okresie od 16 maja do 20 czerwca 2022 r. do godziny 15:00  kandydaci składają wnioski o przyjęcie do szkoły podpisane przez co najmniej jednego rodzica/opiekuna.
 3. Wnioski o przyjęcie do szkoły należy uzupełnić o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty   w dniach od 24 czerwca do 13 lipca. W tym czasie można też złożyć nowy wniosek jeżeli kandydat zmienia szkołę pierwszego wyboru.
 4. Listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych będą opublikowane w dniu 20 lipca 2022 r. w siedzibie szkoły. Kandydat uzyska również informację na swoim koncie w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Oświatą.
 5. W dniach 21 – 27 lipca 2022 r. do godziny 15:00 należy potwierdzić wolę przyjęcia do szkoły składając oryginały:  świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.
 6. Listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły w postępowaniu rekrutacyjnym będą opublikowane w dniu 28 lipca 2022 r. w siedzibie szkoły.
 7. Postępowanie uzupełniające  będzie przeprowadzone w dniach 1- 19 sierpnia 2022 r.

3

Kryteria brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

 1. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1.1. wyniki egzaminu ósmoklasisty;

1.2. wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 

oceny z języka polskiego i matematyki  oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych:

 • do oddziału humanistyczno – psychologicznego: historia i biologia;
 • do oddziału lingwistyczno – medialnego: język angielski i wiedza o społeczeństwie;
 • do oddziału biznesowo – ekonomicznego: język angielski i geografia;
  • świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem;
  • szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
 • uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły,
 • osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;
 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, są przyjmowani w pierwszej kolejności.

4

Informacje końcowe

 1. Od decyzji szkolnej komisji rekrutacyjnej przysługuje tryb odwoławczy.
  • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
  • Uzasadnienie sporządza się w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
 2. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole przez okres roku.

                                                                                                         Sporządziła

Grażyna Mazur