ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Kalendarz rekrutacji

Nabór do XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu prowadzony jest elektronicznie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z których oceny wymienione na świadectwie ukończenia szkoły będą brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

do końca lutego 2024 r.

do końca lutego 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, terminu przeprowadzenia prób sprawności fizycznej.  

do 20 maja 2024 r.

 

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

 (podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 15 maja 2024 r.

do 29 maja 2024 r.

do godz. 15.00

od 29 lipca 2024 r.

do 31 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

(na tym etapie nie można składać nowych  wniosków do oddziału sportowego)

od 3 lipca 2024 r.

do 10 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej.

od 31 maja 2024 r.

do 12 czerwca 2024 r.

II termin* do 28 czerwca 2024 r.

od 1 sierpnia 2024 r.

do 2 sierpnia 2024 r.

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

do 14 czerwca 2024 r.

II termin do 2 lipca 2024 r.

do 5 sierpnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych

 w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 10 lipca 2024 r.

do 1 sierpnia 2024 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie

do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym okoliczności zweryfikowanych przez prezydenta wskazanych

w oświadczeniach.

do 15 lipca 2024 r.

do 6 sierpnia 2024 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

19 lipca 2024 r

do godz. 12.00

 8 sierpnia 2024 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej

od 19 lipca 2024 r.

do 24 lipca 2024 r.

do godz. 15.00

 

od 8 sierpnia 2024 r.

do12 sierpnia 2024 r.

do godz. 12.00

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

25 lipca 2024 r.

do godz. 14.00

12 sierpnia 2024 r.

do godz. 14.00

 

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

25 lipca 2024 r.

12 sierpnia 2024 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 29 lipca 2024 r.

do 16 sierpnia 2024 r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

 

*drugi termin dla kandydatów, którzy z przyczyn niezależnych nie mogli przystąpić do próby sprawności w pierwszym terminie

Źródło: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 29 stycznia 2024 r.