ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Kalendarz rekrutacji

Nabór do XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu prowadzony jest elektronicznie w ramach Zintegrowanego Systemu Zarządzania Oświatą.

 

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin  w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku, w tym zmiana wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz z dokumentami.

(podpisanego przez co najmniej jednego rodzica/prawnego opiekuna)

od 15 maja 2023 r.

do 29 maja 2023 r.

do godz. 15.00

od 31 lipca 2023 r.

do 2 sierpnia 2023 r.

do godz. 15.00

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół do których kandyduje.

od 23 czerwca 2023 r.

do 12 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

 

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej. 

6  czerwca 2023 r. godz. 16:00

II termin  3 lipca 2023 r. godz. 10:00

(dla kandydatek, które z przyczyn niezależnych nie mogły przystąpić do prób w pierwszym terminie)

3 sierpnia 2023 r.

godz. 10:00

 

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej.

do 14 czerwca 2023 r.

II termin do 6 lipca 2023 r.

do 7 sierpnia 2023 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 12 lipca 2023 r.

do 3 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

21 lipca 2023 r.

 9 sierpnia 2023 r.

Potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej.

od 21 do 26 lipca 2023 r.

do godz. 15.00

od 9 sierpnia 2023 r.

do10 sierpnia 2023 r.

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

27 lipca 2023 r.

do godz. 14.00

11 sierpnia 2023 r.

do godz. 14.00

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole.

27 lipca 2023 r.

11 sierpnia 2023 r.

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 1 sierpnia 2023 r.

do 16 sierpnia 2023 r.

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły