ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Ocenianie zachowania

Kryteria ocen z zachowania
na koniec I okresu i na koniec roku szkolnego

Na początku każdego okresu uczeń otrzymuje kredyt 100 punktów.
Liczba punktów może ulec powiększeniu lub pomniejszeniu w zależności od zachowania ucznia.
Punkty może przyznawać każdy pracownik szkoły.
Ocenę z zachowania wystawia wychowawca.
Uczeń, który otrzymał w okresie powyżej minus 20 punktów, nie może otrzymać oceny wzorowej.
Uczeń, który otrzymał w okresie powyżej minus 40 punktów, nie może otrzymać oceny bardzo dobrej.
Uczeń, który otrzymał w okresie powyżej minus 70 punktów, nie może otrzymać oceny dobrej.
W sytuacjach nieobjętych w regulaminem decyduje zespół wychowawczy szkoły.
Odpowiednikami punktów są oceny z zachowania:

 • wzorowe – 200 punktów i więcej
 • bardzo dobre – od 150 do 199 punktów
 • dobre – od 50 do 149 punktów
 • poprawne – od 0 do 49 punktów
 • nieodpowiednie – od -100 do 0 punktów
 • naganne – minus 100 punktów i mniej

Zachowanie na plus

 1. Udział w życiu szkoły
  • organizowanie imprez szkolnych, dbanie o wystrój szkoły i otoczenia szkoły, (sprzątanie terenu szkolnego, środki czystości, kwiaty itd.) – do 20 punktów jednorazowo: łączna liczba punktów, jaką może uzyskać uczeń za przyniesione środki czystości, kwiaty itp. wynosi 50 punktów w ciągu semestru.
  • praca w organizacjach działających na terenie szkoły (samorząd szkolny, LOP, harcerstwo, chór, PTTK itd.) – do 20 punktów za udział w każdej akcji.
 2. Udział w życiu klasy
 • przygotowanie pomocy dydaktycznych, organizowanie imprez klasowych,       reprezentowanie klasy w konkursach szkolnych, dbanie o wystrój klasy – do 20   punktów jednorazowo
 • systematyczna, potwierdzona przez nauczyciela uczącego pomoc koleżeńska – do 20 punktów w semestrze.
 1. Systematyczny udział w zajęciach kół zainteresowań: 10 punktów
 2. Udział w konkursach przedmiotowych lub zawodach sportowych (szkolnych i pozaszkolnych): 5 punktów
 3. Udział w zawodach stopnia wyższego: 15 punktów.
 4. Finał zawodów lub konkursu – do 25 punktów.
 5. Wzorowa frekwencja:
  • brak spóźnień: 10 punktów,
  • brak nieobecności nieusprawiedliwionych: 10 punktów.
 6. Udział w szkolnych akcjach charytatywnych – do 20 punktów jednorazowo.
 7. Zbiórka surowców wtórnych – do 50 punktów w semestrze (według punktacji zatwierdzonej przez radę pedagogiczną dla poszczególnych rodzajów surowców).
 8. Wzorowe zachowanie w sytuacjach szczególnych – do 20 punktów jednorazowo.
 9. BRAK W CIĄGU CAŁEGO SEMESTRU PUNKTÓW NA MINUS: 10 punktów.
 10. Wzorowa postawa podczas wycieczek szkolnych – do 30 punktów.
 • Uwagi na plus wpisują nauczyciele opiekujący się uczniem zajęć.
 • Samorząd Uczniowski ma możliwość decydowaniu o przyznaniu punktów dodatnich za działalność na rzecz szkoły w porozumieniu z opiekunami SU.

Zachowanie na minus

 1. Nieobecność nieusprawiedliwiona: -5 punktów za każdą godzinę.
 2. Spóźnienie nieusprawiedliwione: po -1 punkcie za pierwsze trzy spóźnienia. -2 punkty za każde następne.
 3. Złe zachowanie na lekcji – do -20 punktów jednorazowo.
 4. Niewywiązanie się z obowiązków dyżurnego – do -10 punktów jednorazowo.
 5. Niewypełnienie polecenia nauczyciela lub innego pracownika szkoły – do -20 punktów jednorazowo.
 6. Brak obuwia na zmianę: -10 punktów jednorazowo.
 7. Nieusprawiedliwione niestawienie się na zawody lub na konkurs: -15 punktów jednorazowo.
 8. Niewłaściwe odnoszenie się do kolegów lub pracowników szkoły – do -25 punktów jednorazowo.
 9. Nieterminowe (po upływie miesiąca) oddanie książek do biblioteki szkolnej: -5 punktów za każdą książkę.
 10. Nieoddanie książek do biblioteki na 2 tygodnie przed końcem roku szkolnego: -20 punktów za każdą książkę, z możliwością zamiany na karę rzeczową wyznaczoną przez nauczyciela bibliotekarza.
 11. Wulgarne słownictwo – do -30 punktów jednorazowo.
 12. Dewastacja majątku szkoły do -100 punktów jednorazowo.
 13. Udział w bójkach, kradzieżach, wymuszeniach, posiadanie lub zażywanie narkotyków – do -100 punktów jednorazowo.
 14. Palenie papierosów, picie alkoholu, kłamstwa, fałszowanie dokumentów – do -50 punktów jednorazowo.

Uwagi:

 • Punkty uzyskane za przewinienia z pkt. 3, 4 i 5 mogą zostać zamienione na pracę na rzecz szkoły za zgodą nauczyciela wpisującego uwagę, o ile przewinienie zdarzyło się pierwszy raz.
 • Punkty za brak obuwia na zmianę mogą być dwukrotnie zamienione na pracę na rzecz szkoły lub przyniesienie środków czystości.

Zasady usprawiedliwienia nieobecności:

 1. Usprawiedliwienie należy dostarczyć wychowawcy w ciągu 14 dni od zakończenia nieobecności, powinno ono zawierać dokładne daty nieobecności. Usprawiedliwienie może być dostarczone poprzez e-dziennik z konta rodzica lub w dzienniczku podpisanym przez rodzica i wychowawcę.
 2. Jeżeli uczeń jest nieobecny w szkole ponad 7 dni, rodzice (prawni opiekunowie) mają obowiązek skontaktować się z wychowawcą (osobiście lub telefonicznie).
 3. Uczniom nie wolno samowolnie opuszczać szkoły w czasie trwania zajęć lekcyjnych. W razie planowanego wyjścia należy przedłożyć wychowawcy klasy lub dyrekcji szkoły pisemne zwolnienie rodziców.
  W nagłych wypadkach uczeń ma obowiązek skontaktować się z wychowawcą, dyrekcją, psychologiem lub pedagogiem.
  Inne nieobecności na godzinach późniejszych w sytuacji, gdy uczeń był wcześniej w szkole, mogą być usprawiedliwione tylko w wyjątkowych okolicznościach, po osobistej rozmowie rodziców z wychowawcą, w ciągu trzech dni od daty nieobecności.
 4. W ostatnich dwóch tygodniach okresu lub roku szkolnego nieobecności powinny być usprawiedliwiane przez rodziców natychmiast(do 2 dni) po zaistnieniu – telefonicznie, osobiście lub pisemnie (bez oczekiwania na powrót ucznia do szkoły) – w przeciwnym razie mogą zostać uznane za nieusprawiedliwione i wpłynąć na ocenę z zachowania.

Uwagi końcowe:

·  Oprócz systemu punktów uczeń podlega wszystkim innym karom i nagrodom przewidzianym w Statucie Szkoły (np. przeniesienie do równoległej klasy).

·  Dopuszcza się wystawienie innej oceny z zachowania, niż wynikałoby to z liczby punktów (w sytuacjach wyjątkowych) – decyduje o tym wychowawca.

·  W sprawach szczególnych decyzję podejmuje zespół wychowawczy, rada pedagogiczna lub dyrekcja szkoły.