buy hot sale richard mille fake.

rolex replica for sale is good and chic. the very first watch manufacturer is who makes the best richard mille replica. cheap hublot replica represents distinctive concept of minimalism.
ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu

XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Pliki PDF, DOC itp. – redaktorzy starają się ograniczyć do minimum korzystanie z takich plików i osadzać teksty bezpośrednio w serwisie
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych i słabosłyszących – filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.
 • Część z opublikowanych zdjęć/grafik nie posiada opisu alternatywnego, mają one charakter promocyjny.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: kancelaria XIII Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu.
 • E-mail: kancelaria@13liceum.eu
 • Telefon: 48 363-18-95

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor XIII Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Polskich Noblistów w Radomiu
 • Adres: ul. 25 Czerwca 79, 26-617 Radom
 • E-mail: kancelaria@13liceum.eu
 • Telefon: 48 363-18-95

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

 • Budynek posiada dwie kondygnacje i siedem wejść w tym wejście główne i techniczne. Wszystkie wejścia pełnią funkcje ewakuacyjne.
 • Nie posiada windy.
 • W sytuacji zagrożenia, pracownik zapewni pomoc w ewakuacji osobom niepełnosprawnym.
 • Wejście wraz z podjazdem dla wózków inwalidzkich dla osób niepełnosprawnych ruchowo znajduje się po stronie wschodniej budynku.
 • Po stronie wschodniej znajdują się dwa oznaczone miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych oraz podjazd dla wózków inwalidzkich.
 • Sekretariat, gabinet dyrektora, pokój pedagoga znajdują się na piętrze.
 • Budynek nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie brajla, nie ma również napisów powiększonych dla osób słabowidzących.
 • XIII LO nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.