ul. 25 Czerwca 79 26-617 Radom
(48) 363-18-95
Facebook
Instagram
Librus

Mazowiecki program stypendialny dla uczniów

Zasady, w tym warunki i tryb, przyznawania oraz wypłacania stypendiów dla uczniów liceów ogólnokształcących w Województwie Mazowieckim w roku szkolnym 2020/2021,w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa X – Edukacja dla rozwoju regionu, Działanie 10.1, Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.3, Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.